Privacyverklaring

Thomas09, gevestigd aan Geldering 32, 8391 KZ Noordwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Thomas09
Geldering 32
8391 KZ Noordwolde

tel. +31(0)650884614

Jack de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Thomas09
Hij is te bereiken via info@thomas09.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thomas09 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens (te denken aan geboordedatum, bankgegevens, persoonsnummer enz.) te verzamelen van websitebezoekers en / of websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thomas09.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thomas09 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thomas09 neemt nooit  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thomas09) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thomas09 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Tot u opdracht geeft deze gegevens te verwijderen
  • Onze analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd.
    Aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  • in verband met de fiscale bewaarplicht moeten wij onze administratie rondom lidmaatschappen 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thomas09 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting maar in principe nooit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thomas09 gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer over cookiegebruik op onze website leest u hier: http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=www.thomas09.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thomas09 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thomas09.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Thomas09 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thomas09 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website is voorzien van een SSL certificaat waardoor informatie versleuteld verzonden wordt.
Wij houden onze website en plugins up to date en geven geen personen toegang tot het beheer van onze website die daar geen geldige reden voor hebben.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thomas09.nl

 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Thomas09 spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt noch Thomas09 noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.
© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Thomas09